ועד אג"מ

ועד הנהלה (א.ג.מ) (11/05/2019 16:39)

תקנון הישוב מסדיר את אופן התנהלות האגודה הקהילתית. הניהול היישובי השוטף נעשה על ידי ועד אג"מ, שהינו ועד ההנהלה המקומי של הישוב. הוועד המקומי מתפקד בדומה לכנסת – נבחר אחת ל-3 שנים, מקבל מנדט לתפעל את הישוב ולקבל החלטות תפעוליות. תקציב היישוב מבוסס על תשלומים מהתושבים והשתתפות של המועצה האזורית. 


החלטות בנושאים מהותיים, כגון: אישור תקציב, אישור מאזן, הלוואות, השקעות וכיו"ב, מתקבלות על ידי האסיפה הכללית של כלל חברי האגודה. באסיפה הכללית לכל תושב יש זכות הצבעה (=השפעה). 

 

 

פרוטוקולים